Share this :

 

วิสัยทัศน์

ทำงานเป็นระบบพร้อมด้วยคุณภาพตามหลักมาตรฐานงานก่อสร้าง/หลักวิศวกรรมโยธา ซื่อสัตย์ จริงใจต่อลูกค้า ให้บริการด้วยมิตรไมตรี

 

 

ขอบเขตการดำเนินการ

รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมต่อเติมและออกแบบ อาคาร, อาคารพาณิชย์,
อาคารที่พักอาศัย, โรงงานหรือสถานประกอบการ รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

เป้าหมายในการดำเนินงาน

  • ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง
  • วางแผนการจัดการและดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
  • จัดทำแบบสำหรับการก่อสร้าง(Shop Drawing/Detail Drawing) ก่อนการดำเนินการก่อสร้าง สำหรับการก่อสร้างที่ยุ่งยากซับซ้อนหรือตามแบบในรายการสัญญาจ้าง
  • ประชุมกำหนดเป้าหมายของโครงการเพื่อให้บรรลุอย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริหารงานตามกรอบให้มีคุณภาพงานสูงสุด
Facebook Comments