Share this :

โครงสร้างบริษัท

 

ประธานกรรมการ
สุภวัฒน์ เจริญชัย

 

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
สุภวัฒน์ เจริญชัย

 

ฝ่ายวิชาการ / ประมาณการ
ปัญญาวุฒิ จำปาหิ

 

 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ธาริณี เจริญชัย

 

ฝ่ายงานบริหารงานก่อสร้าง
ไพบูรณ์      แสนสีแก้ว                   วิศวกรโยธา
บรรดิษย์     สอนสมนึก                   วิศวกรโยธา
พิชัย           รักความซื่อ                  วิศวกรโยธา
เสกสิทธิ์      นิลศิริ                         วิศวกรไฟฟ้า
จิรายุทธ      ศรีษะโคต                    วิศวกรเครื่องกล
จรัณวัต       เดชะคุปต์                    สถาปนิก
ภูวนัย          ภูโยสาร                      สถาปนิก

ดูภาพผังองค์กรได้ ที่นี่

Facebook Comments